UNDER CONSTRUCTION

Nadal testujemy naszą witrynę... (fot. M. Czałczyńska-Podolska)

Shine

UNDER CONSTRUCTION

Nadal testujemy naszą witrynę... (fot. M. Czałczyńska-Podolska)

Shine

UNDER CONSTRUCTION

Nadal testujemy naszą witrynę... (fot. R. Podolski)

Shine

UNDER CONSTRUCTION

Nadal testujemy naszą witrynę... (fot. R. Podolski)

Shine

UNDER CONSTRUCTION

Nadal testujemy naszą witrynę... (fot. M. Czałczyńska-Podolska)

Shine

Organizacja i nabór

Kierownik Studium: prof. dr hab. inż. arch. Adam M. Szymski

Koordynator programowy: dr inż. arch. Magdalena Czałczyńska-Podolska

Sekretariat Studium: mgr Oksana Bielecka- Łańczak

Studium Podyplomowe Architektura Krajobrazu organizowane przez Katedrę Projektowania Krajobrazu działa na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa od 2002 roku. Dotychczas zorganizowano 6 edycji Studium: 2002-2004, 2004-2006, 2006-2008, 2008-2010, 2010-2012, 2011-2013.

Założenia programowe

Studia Podyplomowe Architektura Krajobrazu mają na celu przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie projektowania i urządzania terenów zieleni oraz umożliwienie nabycia umiejętności niezbędnych w procesie prowadzenia studiów, analiz i sporządzania dokumentacji projektowych.

Oferta Studium skierowana jest do:

 • osób zawodowo związanych z projektowaniem , zakładaniem i urządzaniem terenów zielonych,
 • absolwentów kierunków architektonicznych, plastycznych, przyrodniczych, rolniczych, ogrodniczych, biochemicznych, ochrony środowiska
 • oraz wszystkich zainteresowanych architekturą krajobrazu.

Program zajęć obejmuje:

 • podstawy kształtowania i projektowania terenów zielonych w różnych skalach, w tym praktyczne zajęcia projektowe i terenowe ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania uczestników Studium do projektowania z wykorzystaniem programów komuterowych,
 • wiadomości na temat doboru roślin oraz utrzymania, pielęgnacji i ochrony roślinności w parkach i ogrodach,
 • wiedzę techniczną dotyczącą zakładania terenów zieleni, kształtowania i ochrony krajobrazu wraz z elementami małej architektury,
 • podstawy wiedzy historyczno-konserwatorskiej w zakresie ochrony i odtwarzania zabytkowych założeń zieleni w miastach i terenach wiejskich.

Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych ZUT.

Zakres tematyczny Studium ma na celu przygotowanie absolwentów do pracy w jednostkach opracowujcych projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, jednostkach realizujcych i pielgnujcych obiekty architektury krajobrazu oraz jednostkach administracji rządowej i samorzdowej.

Zasady organizacji zajęć

Studia trwają cztery semestry i obejmują 401 godzin zajęć dydaktycznych w postaci wykładów, konsultacji i ćwiczeń projektowych (również w pracowni komputerowej), zajęć terenowych oraz sesji wyjazdowej. Zajęcia odbywają się w postaci 6 sobotnio-niedzielnych zjazdów w semestrze. Zajęcia prowadzone są od godz. 9.00 w wymiarze 8-9 godzin w soboty i 6-7 godzin w niedziele.

Planowane rozpoczęcie zajęć nastąpi w październiku  2014  r., a zakończenie – w czerwcu 2016 roku.

Warunki ukończenia Studium

Warunkiem ukończenia Studiów jest zaliczenie wymaganych prac semestralnych oraz pozytywnie oceniona obrona pracy dyplomowej, obejmującej przedstawienie pracy projektowej w wymaganym zakresie wraz z opisem, wykonanej pod kierunkiem promotora pracy oraz uiszczenie pełnej opłaty za uczestnictwo w Studiach.

Absolwenci Studiów otrzymują po odbyciu przewidzianych w programie zajęć zaświadzczenie potwierdzające uczestnictwo w Studium. Natomiast po obronie pracy dyplomowej absolwenci otrzymują  dyplom ukończenia Podyplomowych Studiów Architektura Krajobrazu z potwierdzeniem zakresu treści programowych.

Koszt uczestnictwa

Opłata za jeden semestr wynosi 3000 zł. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na dwie raty. Podana kwota nie obejmuje kosztów związanych z dojazdem na zajęcia, zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestników podczas zjazdów oraz ewentualnych kosztów wstępów poniesionych w czasie fakultatywnych wycieczek dydaktycznych.

Zasady naboru

Nabór odbywa się przez akceptację zgłoszenia przez komisję kwalifikacyjną. W przypadku dużej ilości zgłoszeń pierwszeństwo mają absolwenci profilowanych wydziałów architektonicznych i ogrodniczych. Liczba uczestników ograniczona jest do 1 grupy (16 osób) lub max. 2 grup (30 osób).

Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać do dnia 15 września 2014 r. Zgłoszenie powinno zawierać:

 • wniosek kandydata na przyjęcie na studia podyplomowe PSAK7-podanie o przyjęciana studia,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych, względnie potwierdzoną przez Uczelnię kopię dyplomu, bądź do chwili dostarczenia dyplomu zaświadczenie o ukończeniu studiów,
 • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 • skierowanie z zakładu pracy, wymagane w przypadku, gdy kandydat został oddelegowany do uczestnictwa w studiach podyplomowych
 • 3 fotografie (3,5 x 4,5 cm)

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Katedry Projektowania Krajobrazu na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie, ul. Słowackiego 17, 71-424 Szczecin.

Termin zgłoszeń upływa z dniem 15 września 2014.

Ze względu na okres urlopowy prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny – mgr Oksana Bielecka-Łańczak tel. 797 119 094 lub 91 449 62 11.

Informacje szczegółowe dotyczące opłat za studia i uiszczenia pierwszej raty zostaną przekazane podczas pierwszego zjazdu.

Więcej informacji udzielają:

mgr Oksana Bielecka tel. 091 449 6211, email Oksana.Bielecka-Lanczak@zut.edu.pl